Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на Софийска филхармония" регистрирана в АОП с №9061073

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Отпечатване и доставка на ваучери за храна за служители на Софийска филхармония"

 

Обява

Указания за участие

Декларация за приемане на условията в проекта на договор

Декларация за срок на валидност на офертата

Декларация че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларация за липса на пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Образци

Техническо предложение

Ценово предложение

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

До всички заинтересовани лица: Документ 1   Документ 2

10.02.2017 г.: Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

21.02.2017 г.: Протокол на комисия по отваряне и оценка на оферти

29.03.2017 г.: Договор