Публични покани

  1. Активни процедури
  2. Затворени процедури
  3. Възложени процедури

Открита процедура за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги и извършване на доставка за нуждите на Софийска филхармония по две обособени позиции

  1. Първа обособена позиция: „Дизайн и предпечатна подготовка на печатни материали и изделия“
  2. Втора обособена позиция: „Отпечатване и доставка на печатни материали и изделия“

 

Документация

Обявление

Решение

Документация

Отговор

 


Протокол

Съобщение по реда на чл. 69а, ал.3 от ЗОП


 Прококол 2

Протокол 3

Протокол 4

Протокол 5

Протокол 6

Индивидуален оценителен лист

Решение за класиране на участниците


 Договор позиция 1

Договор позиция 2