Публични покани

  1. Активни процедури
  2. Затворени процедури
  3. Възложени процедури

Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана .."

Публична показа за обществена поръчка с предмет: „Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропускателен режим и видео наблюдение на сгради, площи, съоръжения и движимо имущество в тях, собственост на  концертен комплекс „България -Софийска филхармония ”.

 

Протокол от заседанието на комисията:

Протокол


 

Отговори на запитвания:

1. Отговор 1

2. Отговор 2


Документация:

1. Публична покана

2. Технически спецификации

3. Техническо предложение

4. Ценово предложение

5. Декларация по чл. 55

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т.8

7. Декларация по чл. 47

8. Декларация по чл. 33

9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12

10. Декларация оглед

11. Представяне на участник

12. Проект за договор

13. Списък изпълнени договори

14. Списък служители

15. Техническо обурyдване

16. Указание за подготовка на оферти

17. Списък документи