Публични покани

  1. Активни процедури
  2. Затворени процедури
  3. Възложени процедури

Публична покана за обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги и извършване на доставка за нуждите на Софийска филхармония по две обособени позиции

  1. Първа обособена позиция: „Дизайн и предпечатна подготовка на печатни материали и изделия“
  2. Втора обособена позиция: „Отпечатване и доставка на печатни материали и изделия“

 

Документация:

Протокол - 17.12.2015 г.

Публична покана

Техническо предложение 1

Техническо предложение 2

Проект на договор 1

Проект на договор 2

Техническа спецификация 1

Техническа спецификация 2

Ценово предложение 1

Ценово предложение 2

Срок за изпълнение 1

Срок за изпълнение 2

Методика за оценка

Образци

Указания