Процедури след 15.04.2016

Обява за отдаване под наем на части от недвижим имот на Софийска филхармония чрез търг с тайно наддаване

 

Софийската филхармония (СФ), със седалище гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 1, на основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и Заповеди №№ РД 13-153/02.08.2017 г. и РД 13-154/22.08.2017 г. на Директора на СФ, обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на части от недвижим имот – публична държавна собственост, както следва:

1. Помещение с площ 124 кв.м., находящо се в приземния етаж на сградата на Концертен комплекс „България“ в гр. София, ул. „Аксаков” № 1.

Срок на наемното отношение – 5 години от датата на сключване на договора и подписване на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта.

Началната тръжна цена е в размер на 2640 (две хиляди шестстотин и четиридесет) лева, представляваща размера на едномесечния наем.

2. Помещение с площ от 80 кв. м. (Клуб на артиста), находящо се в подземния етаж на сградата на концертен комплекс „България“ на ул. Георги Бенковски 1.

Срок на наемното отношение – 5 години от датата на сключване на договора и подписване на приемо-предавателния протокол за предаване на обекта.

Първоначална месечна наемна цена – 768 (седемстотин шестдесет и осем) лева.

Участниците могат да кандидатстват за всеки от обектите поотделно.

Минималните изисквания към кандидатите са подробно описани в документацията.

Тръжната документация се заплаща в касата на СФ или по банков път, по посочената сметка на СФ и се получава в деловодството на СФ на ул. „Г. Бенковски” № 1 всеки работен ден от 10:00 до 17:30 часа в 7-дневен срок от датата на публикацията на обявата в ежедневник.

Цената на тръжната документация за всеки от обектите е 10.00 (десет) лв.

Депозит за участие за всеки от обектите – 50,00 лв. (петдесет лева), платими в касата на СФ или по банков път, по посочената сметка на СФ.

Оглед ще се извършва всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, след предварителна заявка, в присъствието на представител на СФ.

Търгът ще се проведе в първия работен ден след изтичане на 30-дневния срок от публикуване на обявата в националните ежедневници от 14.00 часа в сградата на СФ, гр. София, ул. „Г. Бенковски” № 1, от комисия, назначена със заповед на председателя на СФ.

Заявления се подават в деловодството на СФ на ул. „Г. Бенковски” № 1, всеки работен ден от 10:00 до 17:30 часа в 30-дневен срок от датата на публикуването на обявата включително или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

На разглеждане подлежат само заявления, които са депозирани в Деловодството на СФ най-късно до 17:30 часа в последния ден от 30-дневния срок от публикуване на обявата или изпратени по пощата с пощенско клеймо до същия срок. Лице и телефон за допълнителна информация: Методи Петков, тел. 087 6928182.


Обява