Софийската филхармония обявява прослушване за попълване на състава

Софийската филхармония обявява прослушване за длъжностите:


1. „Концертмайстор“ - виолончело - 1 /една/ щатна бройка
2. „Помощник - концертмайстор“
      – първи цигулки  –  1/една/ щатна бройка
      – виолончело  –  2/две/ щатни бройки
3.„Солист оркестрант /водач на група/“
      - тромпет  – 1/една/ щатна бройка
      - ударни инструменти – 1/една/ щатна бройка
4. „Солист оркестрант /помощник водач на група/“
      - флейта - 1 /една/ щатна бройка
      - кларинет - 1 /една/ щатна бройка
      - тромпет - 1 /една/ щатна бройка
5. „Оркестрант“ /помощник водач на група/  
      - цигулки - 2 /две/ щатни бройки
      - виола - 1 /една/ щатна бройка
      - контрабас - 1 /една/щатна бройка
6.  „Оркестрант“
      - цигулки - 1 /една/ щатна бройка
      - виолончело - 1 /една/ щатна бройка
      - контрабас - 1 /една/ щатна бройка
      - фагот - 1 /една/ щатна бройка
      - валдхорна - 1 /една/ щатна бройка
      - тромпет - 1 /една/ щатна бройка
      - кларинет - 1 /една/ щатна бройка
7.   „Артист - хорист”
     - „Алт” - 1 /една/ щатни бройки
     - „Тенор” - 2 /две/  щатни бройки
     - „Бас“ - 1 /една/ щатна бройка  
     - „Корепетитор“ - 1 /една/ щатна бройка

1.1.Начин на провеждане на прослушването : на два етапа – приемане и проверка на документи и провеждане на прослушване в два тура  - първи тур индивидуален изпит,  втори тур – кандидатите издържали първи тур участват в програма на Софийска филхармония.
2. Подготовка на  процедурата:
2.1. Обявяване на прослушването: да се публикуват обяви едновременно в сайта на Софийската филхармония, в Агенцията по заетостта, както и в специализирани интернет сайтове и  електронни медии. Текстът на обявата да съдържа: наименованието на длъжността, мястото и характера на работата и изискванията за длъжността; начина за провеждане на изпита, необходимите документи, мястото и срока за подаването им,  месец,и  датата  на самия изпит.
2.2. Необходими документи:
   В обявения срок до 10.09.2016 г., кандидатите да представят в деловодството на Софийска филхармония или на мейл  следните документи за участие в прослушването: молба, автобиография, копие от диплом за завършено образование, копие от трудова книжка и други документи по преценка на кандидата, установяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността.
2.3. При подаване на пълния комплект от документи, на съответния кандидат се връчва картонче с входящ № и дата срещу подпис.
2.4. Приемащият документите проверява тяхното съответствие с изискванията на Работодателя:
2.5. При установено несъответствие представителят на Работодателя и кандидата подписват протокол в два екземпляра, в който се посочват в какво се състои установеното несъответствие.
2.6. При установено съответствие на кандидата се връчва екземпляр от длъжностната характеристика  за запознаване със съдържанието й, а също така и нотните материали  необходими за прослушването:
   На допуснатите кандидати да се потвърдят писмено датата и часът на започване и мястото на провеждане на конкурсния изпит.
3. Провеждане на прослушване.
3.1. След изтичането на сроковете, указани в т.3. по-горе и след назначаване на Комисия, да се проведе прослушмане на допуснатите кандидати. Комисията да състави и подпише протокол, в който да отрази преценката си за професионалната подготовка и другите качества на кандидатите, необходими за заемането на длъжността и да класира успешно издържалите изпита по низходящ ред.
3.2. Резултатът от прослушването да се съобщи писмено на участниците в него, в седемдневен срок от провеждането му.
4. Възникване на трудовото правоотношение
   Трудовото правоотношение със спечелилия изпита възниква при реда и условията на чл.70 във връзка с чл. 67 ал. 1 т. 1 от Кодекса на труда.